:: ประเมินเพื่อรักษาสภาพโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง  ครั้งที่ 2  เดือนมกราคม 2553 ::

:: กิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี ::
:: กิจกรรมตรวจสุขภาพบุคลากรภายในโรงเรียนประจำปี ::
:: อบรมผู้นำเยาวชนสาธารณสุขในโรงเรียน  ทุก 2 ปี  โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดแค ::
:: ร่วมโครงการเด็กไทยทำได้ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ :: "อาหารสะอาด ปลอดภัย สุขาน่าใช้ เด็กไทยฟันดี"
:: ร่วมโครงการ  ฟันสะอาด  เหงือกแข็งแรง  นักเรียนชั้น ม.1  ร่วมเทิดไท้องค์ราชันย์  โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ::
:: ร่วมโครงการพัฒนาสุขภาวะเด็กและเยาวชน ทุกปี  โดยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวัดแค ::

:: รณรงค์ต้านภัยไข้เลือดออก ::