กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
 
 
 
 
 
 
นายสราวุธ แช่มช้อย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.1
08-1196-0296
น.ส.กรรณิการ์ จาบถนอม
รองหัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
ครู คศ.3
08-7152-3109
นางวาสนา  โศภิตวจนะ
ครู คศ.3
08-1821-6321
 
 
 
 
 
 
 
นางอัญธริยามน เอี่ยมพงษ์ไพฑูรย์
ครู คศ.2
08-9915-6548
นางปิยนุช  ลอยเลิศหล้า
ครู คศ.1
08-9548-5245
นายธีรวัฒน์  สุดมณี
ครูผู้ช่วย
09-7092-8707
 
 
 
 
 
 
 
น.ส.กมลลักษณ์  เซี่ยงฉิน
ครูผู้ช่วย
08-0425-7565
นายคณารักษ์  กิจประเสริฐ
ครูผู้ช่วย
08-9523-0072
 

 

 

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ
000395
Today
Yesterday
This Week
This Month
All days
81
210
395
395
395

ลิ้งค์น่าสนใจ