สื่อนวัตกรรมคุณครู

ฝ่ายบริหาร

รองผู้อำนวยการธีระวุฒิ สาบัว

รายงานการประเมินผลโครงการระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 9

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

คุณครูยุวดี ทองยี่สุ่น
โต๊ะสนุกเกอร์    
พาราโบลา     าจิงโกะ     ไซคลอยด์     ทำไมล้อจักรยานต้องเป็นวงกลม     ปีทาโกรัส     ความมหัศจรรย์ของทราย

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

คุณครูวาสนา โศภิตวจนะ
รายงานการใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง พันธุกรรมและความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต รายวิชา ว23101 วิทยาศาสตร์ 5 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา

กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

คุณครูนุชนาฏ บางแวก
ทฤษฏีองค์ประกอบศิลป์

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คุณครูอารีรัตน์ เวียงอืนทร์
หนังสือการ์ตูนประกอบการเรียน เรื่อง การสานพัด ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

คุณครูชวนพิศ แววสอน
รายงานผลการใช้และพัฒนาเอกสารประกอบการเรียน ชุด เครื่องดื่มสมุนไพรไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

คุณครูนันทวรรณ สมทรงแป้น
ชุดการสอนที่ เรื่อง การปลูกพืชผักทั่วไปแนวเศรษฐกิจพอเพียง รายวิชา ง22101 การงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานเกษตร) สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

คุณครูพีรยา อนันต์อาชญาสิทธิ์

รายงานการพัฒนาและการใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนภัทรญาณวิทยา

 

ผู้อำนวยการ

ผู้อำนวยการ
949102
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
62
126
188
947652
3358
4632
949102

ลิ้งค์น่าสนใจ