คณะกรรมการสถานศึกษา

 
 
 
 
 
 
นางสุรีย์พร  สุนทรศารทูล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ประธานกรรมการ
ร.อ.ไพโรจน์  วิจารณ์ชัยศรี
ผู้แทนผู้ปกครอง
กรรมการ
นางพีรยา  อนันต์อาชญาสิทธิ์
ผู้แทนครู
กรรมการ
 
 
 
     
นางวรรณี  บุญสุริยพันธ์
ผู้แทนองค์กรชุมชน
กรรมการ
นายสมบุญ  สุขวัฑฒะโก
ผู้แทนองค์กรปกครองฯ
กรรมการ
นางรัตนา  นาคธรรมขันธ
ผู้แทนศิษย์เก่า
กรรมการ
     
     
พระครูปฐมชยาภิวัฒน์
ผู้แทนพระภิกษุสงษ์
กรรมการ
พระปลัดประพจน์ สุปภาโต
ผู้แทนองค์กรศาสนา
กรรมการ
ผศ.ดร.นายแพทย์คงเดช  ลีโทชวนิต
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
     
     
นายสมศักดิ์  หาสิตพานิชกุล
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นางเทวี  ไชยอุดม
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายวชิรวิทย์  กิตติภูริวงศ์
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
     
     
นายชาลี
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นางเรวดี  ณ พัทลุง
ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
นายชัชวาลย์  สิงหาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
กรรมการและเลขานุการ