ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียน

 

พ.ศ.2516-2531 นายจีรศักดิ์ ไพศาล ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.2531-2536 นายอนันต์ คงถาวร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.2536-2538 นายถวิล เพ็ชรัตน์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.2538-2542 นายพิพัฒน์ พุ่มกุมาร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.2542-2543 นายปลิว เนตรแก้ว ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.2543-2545 นายนพพล เหลาโซติ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.2545-2553 นายองอาจ ตรีชั้น ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.2552-2555 นางเพิ่มศักดิ์ เจียมบุญศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.2555-2556 นายสัมฤทธิ์ ไทยโพธิ์ศรี ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.2556-2559 นายปรีชา ศรีอนันต์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.2559-2562 นางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
พ.ศ.2562-ปัจจุบัน นายชัชวาลย์ สิงหาทอง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน