คณะผู้บริหารโรงเรียน

   
  นายชัชวาลย์ สิงหาทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
     
     
นางยุวดี ทองยี่สุ่น
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
08-6589-0175
 
นางรัชณี เนาวรัตน์
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
08-3973-8930
นางพีรยา อนันต์อาชญาสิทธิ์
ครู ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ
08-7160-0912
     
     
นายวิชาญ เพียรลี่
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
08-7163-9163
นายอภิเชตุ ทีปะปาล
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารทั่วไป
08-1944-8043
นางปิยนุช ลอยเลิศหล้า
ครู ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารวิชาการ
08-9548-5245