ทิศทางของโรงเรียนภัทรญาณวิทยา

 

วิสัยทัศน์ :

เรียนดี มีวินัย เข้าใจเทคโนโลยี ดำรงชีวีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่วิถีพุทธ พัฒนาศักยภาพมนุษย์แบบเรียนรวม

พันธกิจ :

๑. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามธรรมชาติเต็มตามศักยภาพ และเปิดโอกาสให้มีการเรียนรวม

๒. พัฒนาผู้เรียนให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติและสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสามารถเข้าสู่เวทีการแข่งขันในระดับสากลได้ ให้มีคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักวิถีพุทธ ฝึกคิดวิเคราะห์ แก้ปัญหา สามารถยกระดับภาษา ต่างประเทศในการสื่อสาร เพื่อการเรียนรู้ สืบค้นข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิต โดยเทคโนโลยีสารสนเทศ และ จัดให้มีระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีประสิทธิภาพ

๓. พัฒนาครูให้เป็นครูมืออาชีพ มีความรู้ความสามารถ ทักษะในวิชาชีพในการพัฒนาหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนรู้ การนำสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับผู้เรียน

๔. พัฒนาผู้บริหารให้เป็นผู้บริหารมืออาชีพ  มีความรู้ความสามารถ ทักษะในการบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน การมีส่วนร่วมของบุคคล ชุมชน ในท้องถิ่นและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

๕. พัฒนาโรงเรียนให้คงสภาพเป็นโรงเรียนชั้นดี  (โรงเรียนต้นแบบ ๑ อำเภอ ๑ โรงเรียนในฝัน) เป็นที่ยอมรับของชุมชนและสังคม โดยจัดอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นปลอดภัย  เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนอย่างหลากหลาย

เป้าประสงค์ :

นักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม  มีความเป็นไทย ใฝ่รู้ใฝ่เรียน อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

อัตลักษณ์ :

รักการเรียนรู้ มีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี

เอกลักษณ์ :

การจัดการเรียนรวม