ข้อมูลครูและนักเรียน

ปีการศึกษา 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน

ตำแหน่ง / วิทยฐานะ

เพศ

รวม

ครู คศ.3

ครู คศ.2

ครู คศ.1

ครูผู้ช่วย

ครูจ้างสอน

ชาย

หญิง

ภาษาไทย

1

2

5

-

1

1

8

9

คณิตศาสตร์

1

1

5

1

2

-

10

10

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1

3

6

3

2

5

10

15

สังคมศึกษาศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม

2

1

4

3

1

3

8

11

สุขศึกษาและพลศึกษา

1

2

-

1

-

2

2

4

ศิลปะ

2

1

2

-

-

2

3

5

การงานอาชีพ

-

1

3

1

1

1

5

6

ภาษาต่างประเทศ

1

2

2

3

2

3

7

10

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

-

1

1

-

-

1

1

2

งานเรียนรวม

-

-

-

1

4

1

4

5

รวม

9

14

28

13

13

19

58

77

ปีการศึกษา 2563

ระดับชั้น

ม.1

ม.2

ม.3

รวม

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

รวมทั้งหมด

จำนวนห้อง

9

8

8

25

4

4

4

12

37

เพศ

ชาย

157

168

138

463

67

56

55

178

641

หญิง

140

158

140

438

92

50

52

194

632

รวม

297

326

278

623

159

106

107

372

1273

เฉลี่ยต่อห้อง

33

41

35

25

40

27

27

31

34

---------------------------------------------------------------------------------
ปีการศึกษา 2562

กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน

ตำแหน่ง / วิทยฐานะ

เพศ

รวม

ครู คศ.3

ครู คศ.2

ครู คศ.1

ครูผู้ช่วย

ครูจ้างสอน

ชาย

หญิง

ภาษาไทย

1

2

4

1

-

1

7

8

คณิตศาสตร์

1

1

4

2

1

-

9

9

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

1

3

5

4

3

5

11

16

สังคมศึกษาศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม

1

2

4

3

1

3

8

11

สุขศึกษาและพลศึกษา

-

2

1

-

-

2

1

3

ศิลปะ

1

1

1

1

-

2

2

4

การงานอาชีพ

-

1

3

-

1

-

5

5

ภาษาต่างประเทศ

1

2

2

2

4

2

9

11

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

-

1

-

2

-

1

2

3

งานเรียนรวม

-

-

-

-

4

1

3

4

รวม

5

15

24

15

14

17

57

74


ปีการศึกษา 2562

ระดับชั้น

ม.1

ม.2

ม.3

รวม

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

รวมทั้งหมด

จำนวนห้อง

8

8

7

23

4

4

4

12

35

เพศ

ชาย

172

146

126

444

58

60

37

155

599

หญิง

162

139

125

426

50

52

59

161

587

รวม

334

285

251

870

108

112

96

316

1186

เฉลี่ยต่อห้อง

42

36

36

38

27

28

24

26

34

---------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลแสดงจำนวนบุคลากรโรงเรียนภัทรญาณวิทยา
ปีการศึกษา 2561

กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน

ตำแหน่ง / วิทยฐานะ

รวม

ครู คศ.3

ครู คศ.2

ครู คศ.1

ครูผู้ช่วย

ครูจ้างสอน

ชาย

หญิง

ภาษาไทย

1

2

3

2

-

1

7

8

คณิตศาสตร์

1

1

4

1

1

-

8

8

วิทยาศาสตร์

1

2

3

3

-

3

6

9

สังคมศึกษาศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม

-

3

2

2

1

2

6

8

สุขศึกษาและพลศึกษา

-

2

1

-

1

3

1

4

ศิลปะ

1

2

1

1

-

2

3

5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

-

4

1

2

3

1

9

10

ภาษาต่างประเทศ

1

1

1

3

4

2

8

10

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

-

1

-

2

-

1

2

3

พี่เลี้ยงนักเรียนที่มีความบกพร่อง

-

-

-

-

4

1

3

4

รวม

5

18

16

16

14

16

53

69


ข้อมูลแสดงจำนวนห้องเรียนและนักเรียน
ปีการศึกษา 2561

ระดับชั้น

ม.1

ม.2

ม.3

รวม

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

รวมทั้งหมด

จำนวนห้อง

8

7

7

22

4

4

4

12

34

เพศ

ชาย

147

128

139

414

60

37

58

155

569

หญิง

140

126

105

371

58

61

70

189

560

รวม

287

254

244

785

118

98

128

344

1,129

เฉลี่ยต่อห้อง

36

36

34

36

30

25

32

29

33

---------------------------------------------------------------------------------

ปีการศึกษา 2560

กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน

ตำแหน่ง / วิทยฐานะ

เพศ

รวม

ครู คศ.3

ครู คศ.2

ครู คศ.1

ครูผู้ช่วย

ครูจ้างสอน

ชาย

หญิง

ภาษาไทย

1

1

4

1

1

1

7

8

คณิตศาสตร์

1

1

3

2

1

-

8

8

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

2

1

3

3

-

3

6

9

สังคมศึกษาศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม

-

3

2

2

1

2

6

8

สุขศึกษาและพลศึกษา

-

2

1

-

1

3

1

4

ศิลปะ

1

2

 

2

1

3

3

6

การงานอาชีพ

-

5

1

2

3

2

9

10

ภาษาต่างประเทศ

2

1

2

2

4

1

10

11

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

1

1

-

-

-

 

2

2

งานเรียนรวม

-

-

-

-

4

1

3

4

รวม

5

17

16

14

16

16

55

71


ปีการศึกษา 2560

 

ระดับชั้น

ม.1

ม.2

ม.3

รวม

ม.4

ม.5

ม.6

รวม

รวมทั้งหมด

จำนวนห้อง

7

7

7

21

4

4

4

12

33

เพศ

ชาย

136

155

127

418

37

62

49

148

556

หญิง

131

108

98

337

64

71

47

182

519

รวม

267

263

225

755

101

133

96

300

1055

เฉลี่ยต่อห้อง

38

38

32

36

25

33

24

25

32

---------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลแสดงจำนวนบุคลากรโรงเรียนภัทรญาณวิทยา
ปีการศึกษา 2559

กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน

ตำแหน่ง / วิทยฐานะ

รวม

ครู คศ.3

ครู คศ.2

ครู คศ.1

ครูผู้ช่วย

ครูจ้างสอน

ชาย

หญิง

ภาษาไทย

1

1

3

2

-

1

6

7

คณิตศาสตร์

1

1

3

1

-

1

5

6

วิทยาศาสตร์

2

3

2

1

2

4

6

10

สังคมศึกษาศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม

2

1

4

1

2

2

7

9

สุขศึกษาและพลศึกษา

-

1

2

-

2

3

2

5

ศิลปะ

1

1

-

1

-

2

1

3

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

-

3

3

-

4

1

9

10

ภาษาต่างประเทศ

2

3

2

-

6

1

12

13

งานแนะแนว

1

1

-

-

-

0

2

2

งานห้องสมุด

-

-

-

-

1

0

1

1

งานธุรการ

-

-

-

-

2

0

2

2

งานทะเบียน

-

-

-

-

1

0

1

1

พี่เลี้ยงนักเรียนที่มีความบกพร่อง

-

-

-

-

5

1

4

5

รวม

10

15

19

6

24

16

58

74

ข้อมูลแสดงจำนวนห้องเรียนและนักเรียน
ปีการศึกษา 2559

ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

เพศ

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

ม.1

7

164

109

273

39.00

ม.2

7

143

108

251

35.86

ม.3

7

120

104

224

32.00

รวม

21

427

321

742

35.33

ม.4

4

65

68

133

33.25

ม.5

4

53

48

101

25.25

ม.6

4

52

62

114

28.50

รวม

12

170

178

348

29.00

รวมทั้งหมด

33

597

499

1,096

33.21

---------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลแสดงจำนวนบุคลากรโรงเรียนภัทรญาณวิทยา
ปีการศึกษา 2558

กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน

ตำแหน่ง / วิทยฐานะ

รวม

ครู คศ.3

ครู คศ.2

ครู คศ.1

ครูผู้ช่วย

ครูจ้างสอน

ชาย

หญิง

ภาษาไทย

2

1

3

2

-

1

7

8

คณิตศาสตร์

3

1

1

2

1

1

7

8

วิทยาศาสตร์

3

5

1

1

1

5

6

11

สังคมศึกษาศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม

3

1

4

1

1

1

9

10

สุขศึกษาและพลศึกษา

-

1

2

-

1

3

1

4

ศิลปะ

1

1

1

-

2

3

2

5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

2

5

2

1

3

2

11

13

ภาษาต่างประเทศ

3

3

1

1

1

1

8

9

งานแนะแนว

1

1

-

-

-

0

2

2

งานห้องสมุด

-

-

-

-

1

0

1

1

งานธุรการ

-

-

-

-

2

0

2

2

พี่เลี้ยงนักเรียนที่มีความบกพร่อง

-

-

-

-

5

1

4

5

รวม

18

19

15

8

18

18

60

78

ข้อมูลแสดงจำนวนห้องเรียนและนักเรียน
ปีการศึกษา 2558

ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

เพศ

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

ม.1

8

153

111

264

33.00

ม.2

7

126

104

230

32.86

ม.3

7

142

110

252

36.00

รวม

22

421

325

746

33.91

ม.4

4

54

50

104

26.00

ม.5

4

55

64

119

29.75

ม.6

5

69

90

159

31.80

รวม

13

178

204

382

29.38

รวมทั้งหมด

35

599

529

1,128

32.23

---------------------------------------------------------------------------------

ข้อมูลแสดงจำนวนบุคลากรโรงเรียนภัทรญาณวิทยา
ปีการศึกษา 2557

กลุ่มสาระการเรียนรู้และกลุ่มงาน

ตำแหน่ง / วิทยฐานะ

รวม

ครู คศ.3

ครู คศ.2

ครู คศ.1

ครูผู้ช่วย

ครูจ้างสอน

ชาย

หญิง

ภาษาไทย

2

1

2

1

-

1

5

6

คณิตศาสตร์

3

1

1

2

1

1

7

8

วิทยาศาสตร์

3

6

-

1

2

4

8

12

สังคมศึกษาศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรม

3

1

4

-

-

1

7

8

สุขศึกษาและพลศึกษา

-

1

2

-

1

3

1

4

ศิลปะ

1

1

1

-

2

3

2

5

การงานอาชีพและเทคโนโลยี

2

5

2

1

3

2

11

13

ภาษาต่างประเทศ

3

3

1

1

1

1

8

9

งานแนะแนว

1

1

-

-

-

0

2

2

งานห้องสมุด

-

-

-

-

1

0

1

1

งานธุรการ

-

-

-

-

2

0

2

2

พี่เลี้ยงนักเรียนที่มีความบกพร่อง

-

-

-

-

5

0

5

5

รวม

18

20

13

6

18

18

59

75

ข้อมูลแสดงจำนวนห้องเรียนและนักเรียน
ปีการศึกษา 2557

ชั้นเรียน

จำนวนห้องเรียน

เพศ

รวม

เฉลี่ยต่อห้อง

ชาย

หญิง

ม.1

8

132

112

244

30.50

ม.2

8

155

120

275

34.48

ม.3

8

139

100

239

29.88

รวม

24

426

332

758

31.58

ม.4

4

59

68

127

31.75

ม.5

5

75

98

173

34.60

ม.6

4

57

89

146

36.50

รวม

13

191

255

446

34.31

รวมทั้งหมด

37

617

587

1204

32.95

---------------------------------------------------------------------------------