เกียรติยศภัทรญาณ

พ.ศ. 2562

  1. โรงเรียนภัทรญาณวิทยาได้รับรางวัลเหรียญเงิน รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARDS ครั้งที่ 9 ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
  2. โรงเรียนภัทรญาณวิทยาได้รับโล่รางวัลพระราชทาน จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นโรงเรียนวิถีพุทธพระราชทาน ประจำปี พ.ศ. 2562
  3. โรงเรียนภัทรญาณวิทยาได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
  4. โรงเรียนภัทรญาณวิทยาได้รับรางวัลโรงเรียนคุณภาพวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีตามมาตรฐาน สสวท.
  5. โรงเรียนภัทรญาณวิทยาได้รับรางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล (World-Class Standard School)

พ.ศ. 2561

1. โรงเรียนภัทรญาณวิทยาได้รับรางวัลสถานศึกษาที่มีระบบและกลไกการบริหารจัดการคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษาเพื่อการประกันคุณภาพระดับยอดเยี่ยม (IQA AWARD) ระดับเขตพื้นที่การศึกษาประจำปีการศึกษา 2561

2. โรงเรียนภัทรญาณวิทยาได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณเป็นหน่วยงานให้การสนับสนุนการจัดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ ภูมิภาคกลางและภาคตะวันออก (ศูนย์การศึกษาพิเศษ)

พ.ศ. 2560

1. โรงเรียนภัทรญาณวิทยาได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศการประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชา"

2. โรงเรียนภัทรญาณวิทยาได้รับโล่รางวัลพระราชทาน รองชนะเลิศ อันดับ 1 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ประจำปี 2560 ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาวันสำคัญของโลก

3. โรงเรียนภัทรญาณวิทยาได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับจังหวัด โครงการยุวชนประกันภัยประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

4. โรงเรียนภัทรญาณวิทยาได้รับการรางวัลเป็นโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมดีเด่น ปีการศึกษา 2559

พ.ศ. 2559 

ได้รับพระราชทานรางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่ทำนองสรภัญญะ ระดับมัธยมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา "วันอาสาฬหบูชา"

                ได้รับโล่รางวัลพระราชทาน รองชนะเลิศ อันดับ 1 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ประจำปี 2559 ในงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชาโลก

                ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับจังหวัด โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

                ได้รับรางวัลโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมดีเด่น ประจำปี 2559

พ.ศ. 2558

                ได้รับรางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 6 ประจำปี 2558

                ได้รับรางวัลชมเชย ในการคัดเลือกสถานศึกษาขนาดกลาง เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2558

                ได้รับโล่รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 การประกวดสวดมนต์หมู่บาลีแปลอังกฤษ ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับภาค งานมหกรรมส่งเสริมศีลธรรมและการประกวดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

                ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัย ทำนองสรภัญญะ ประจำปี 2558 ระดับมัธยมศึกษา ระดับภาคคณะสงฆ์ ภาค 14 (นครปฐม กาญจนบุรี สุพรรณบุรี สมุทรสาคร) จาก สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม

                ได้รับการรับรองเป็นโรงเรียน "ต้นแบบโรงเรียนในฝัน" รุ่นที่ 1

                ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่น รองชนะเลิศ อันดับ 1 ระดับจังหวัด โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี 2558 จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) 

                โรงเรียนภัทรญาณวิทยา ได้รับรางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง การแข่งขันทักษะยุวกาชาด กิจกรรม “การผูกเงื่อน” จาก ศูนย์พัฒนากิจกรรมยุวกาชาด จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2556 

ได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปี 2556 "สถานศึกษาพอเพียง 2556"

พ.ศ. 2555 

ได้รับการประเมินและผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาภายนอก รอบที่ 3 จาก สมศ.โดยมีผลการประเมินคุณภาพได้ระดับดีมาก 10 ตัวขี้วัด ระดับดี1 ตัวชี้วัด และระดับพอใช้ 1 ตัวชี้วัด

พ.ศ. 2554

ได้รับมอบเกียรติบัตรให้เป็นโรงเรียนที่แทนคุณแผ่นดินและผืนน้ำ ได้เข้าร่วมโครงการบูรณาการหลักสูตรว่าด้วยสิ่งแวดล้อมและแม่น้ำท่าจีนไว้สอนเยาวชน จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

พ.ศ. 2551

ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับระเทศ การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรรมไทย สำหรับเยาวชนฯ ปี 2551 ถ้วยรางวัลชนะเลิศระดับจังหวัด และรองชนะเลิศระดับภาค

พ.ศ. 2550

ได้รับการประเมินและผ่านประเมินมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษาภายนอก รอบที่ 2 จาก สมศ. โดยมีผลการประเมินคุณภาพได้ระดับดีมาก 13 มาตรฐาน ระดับพอใช้ 1 มาตรฐาน

                ได้รับคัดเลือกให้เป็นศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนโรงเรียนในฝันประจำจังหวัดนครปฐม 3 ศูนย์ คือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ และกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จาก สพฐ.

                ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ จาก สพฐ.

                ได้รับการรับรองมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทองครั้งที่ 2

                ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นโรงเรียนศูนย์การศึกษาเรียนร่วม ประจำเขตอำเภอนครชัยศรี จากศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1

พ.ศ. 2548

ได้รับรางวัลสถานศึกษาดีเด่นรางวัลพระราชทาน ประเภทมัธยมศึกษาขนาดกลาง โดยผู้อำนวยการองอาจ ตรีขั้น และรางวัลนักเรียนดีเด่นรางวัลพระราชทาน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้แก่ นางสาวจุฑามาศ แพงเวียง โดยรับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ ศาลาดุสิตาลัย พระราชวังสวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2549

                ได้รับคัดเลือกเป็นสถานศึกษาส่งเสริมคุณธรรมดีเด่นปี 2548 ประเภทโรงเรียนขนาดใหญ่ จาก สพท. นครปฐม เขต 2

                ได้รับรางวัลส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จากกระทรวงสาธารณสุข เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2549

                ได้รับรางวัลโรงเรียนดีเด่นโครงการวิถีพุทธ ประจำปี 2548 จากสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ

พ.ศ. 2547

                ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนเร่งสู่ฝัน (Fast Track) 1 จังหวัด 1 โรงเรียน ปีการศึกษา 2547

                ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบในฝันตามโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝัน โรงเรียนที่ 12 ของประเทศ

                ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับทอง จกกรมอนามัย กระรวงสาธารณสุข ปีกาศึกษา พ.ศ. 2547

                ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น ผู้บริหารโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่น และครูปฏิบัติการสอนโรงเรียนวิถีพุทธดีเด่นปีการศึกษา 2557 จากสำนักพุทธศาสนาแห่งขาติ

                ได้รับการประเมินและผ่านการประเมินมาตรฐานคุณภาพการจัดการศึกษา จาก สมศ. โดยผลการประเมินได้ระดับดี 12 มาตรฐาน และระดับพอใช้ 2 มาตรฐาน

พ.ศ. 2546

เป็นโรงเรียนในโครงการ 1 อำเภอ 1 โรงเรียนในฝันสมบูรณ์แบบ กระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2546

พ.ศ. 2545

ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนที่จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนได้ระดับมาตรฐานคุณภาพดีเด่น ของกรมสามัญศึกษา