ผลงานคุณครู

ปีการศึกษา 2559
นางลัดดาวัลย์  ศานตินิรันดร
รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
 
รางวัลผู้บริหารโรงเรียนต้นแบบการเรียนรวมดีเด่น ปีการศึกษา ๒๕๕๙
นางนันทวรรณ์ สมทรงแป้น
รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. "OBEC AWARDS" ประจำปี ๒๕๕๙ ครูผู้สอนยอดเยี่ยม
 
รางวัลเหรียญทอง ระดับชาติ ด้านวิชาการโรงเรียนเรียนร่วม
 
ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั่วไปจากคณะกรรมการส่วนกลาง มูลนิธิ
 
รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรีซึ่งเป็นรางวัลเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติ
 
ครูผู้มีผลงานดีเด่น สร้างคุณประโยชน์ต่อการศึกษาในประเทศต่างๆ 
 
ในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ในระดับจังหวัด สู่การคัดเลือกในระดับประเทศ
นางปิยนุช  ลอยเลิศหล้า
- รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ระดับชนะเลิศ การจัดกิจกรรม
 
สร้างเสริมสมรรถนะและการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
 
- ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
 
จากสมาคมข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม
 
รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
นางสาวจิรภัทร์   ชื่นผึ่ง
- ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติครูผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙
 
จากสมาคมข้าราชการครูโรงเรียนมัธยมศึกษา จังหวัดนครปฐม
นายโกมล  ทัฬหกรณ์
- รางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศเลิศ (Best Practices) ใช้ในการจัดกิจกรรม
 
สร้างเสริมสมรรถนะทางกาย รางวัลชมเชย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
นางสาวอภิญญา   ปานชา
รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
นางสาวอชิรยา   หาญปรี
รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
นางสาวภัคพร   เจริญลักษณ์
รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
นางสาวพรรวินทร์   ผลวิเศษชัยกุล
รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
นางสาวรสริน   เลิศกาญจนาพร
รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
ปีการศึกษา 2558
นายปรีชา ศรีอนันต์
รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
นายธีระวุฒิ สาบัว
รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
นางนันทวรรณ์ สมทรงแป้น
เครื่องหมายเชิดชู “คุรุสดุดี”
 
รางวัล ครูดีไม่มีอบายมุข เนื่องในวันครู
 
ได้รับรางวัลทรงคุณค่า สพฐ. "OBEC AWARDS"
น.ส.ปริญดา ชัยชนะ
รางวัลตาราอวอร์ด บุคคลผู้ปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์
 
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางพีรยา อนันต์อาชญาสิทธิ์
รางวัล ครูผู้ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
น.ส.จิรภัทร์ ชื่นผึ่ง
รางวัล ครูผู้ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
น.ส.ทรายทอง เกตุพลอย
รางวัล ครูผู้ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
น.ส.นุชนาฏ บางแวก
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นายวิชาญ เพียรลี่
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางอารีย์รัตน์ เวียงอินทร์
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นายเสน่ห์ กุลเรื่อง
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นายฉลองชัย กิตติชัยศรี
รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
นายจิรวัฒน์ ลิ้มสวัสดิ์
รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
นายวิภู พิทักษ์วงศ์
รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
นายนวราช อภัยวงศ์
รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
น.ส.อัมพร ชุนถนอม
รางวัลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
ปีการศึกษา 2557
นายปรีชา ศรีอนันต์
รางวัลชนะเลิศ ด้านกระบวนการบริหารจัดการเรียนรวม/เรียนร่วม
 
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
 
รางวัลครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
นางสาวนงคราญ ชุนอภิชาติ
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
 
รางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม มีคุณธรรม และจริยธรรมดีเด่น
นายวิชาญ จารุกาญจน์
รางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม มีคุณธรรม และจริยธรรมดีเด่น
นางสาวนันทวรรณ์ สมทรงแป้น
ชนะเลิศระดับชาติ ด้านการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการเรียนรวม/เรียนร่วม
 
รางวัล OBEC AWARDS ครูผู้สอนยอดเยี่ยมกลุ่มสาระการเรียนรู้
 
การงานอาชีพและเทคโนโลยี เหรียญทองระดับชาติ
นางรัชณี เนาวรัตน์
ชนะเลิศระดับภาค ด้านสื่อ/นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนนักเรียนพิการ
 
เรียนรวม/เรียนร่วม
 
รางวัลครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
นางสาวปริญดา ชัยชนะ
รางวัลครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
 
รางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม มีคุณธรรม และจริยธรรมดีเด่น
นางสาวกรรณิการ์ จาบถนอม
รางวัลครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
นางรัตนา ตรีเดชา
รางวัลครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
นางธัญภัส บุญเจริญ
รางวัลครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
 
รางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม มีคุณธรรม และจริยธรรมดีเด่น
นางสาวจิรภัทร์ ชื่นผึ่ง
รางวัลครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
นางสาวสุกัณญาณี โสภา
รางวัลครูผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
นางสาวชมกสิณ ดรุณอาภรณ์
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นายไพบูลย์ หอมวัฒนวงศ์
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นายศิริพงษ์ ทิพานันท์
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นายอภิเชตุ ทีปะปาล
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางอภิภา ศรีเอี่ยมสะอาด
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นายเอกชัย มงคลรัตนกาล
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางวาสนา โศภิตวจนะ
รางวัลผู้ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม มีคุณธรรม และจริยธรรมดีเด่น
นางเรวดี ณ พัทลุง
รางวัลครูดีในดวงใจ
 
รางวัลตาราอวอร์ด บุคคลผู้ปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์
 
ปีการศึกษา 2556
นางผานิต มาประเสริฐ       
เข็มชูเกียรติและเกียรติบัตร “หนึ่งแสนครูดี”จากคุรุสภา
นางสาวนงคราญ ชุนอภิชาติ
ครูผู้รับเกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดีเด่น
นางเรวดี ณ พัทลุง
ครูผู้ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
นางพเยาว์ จิระวัฒนผลิน
ครูผู้ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
นางรัตนา ตรีเดชา
ครูผู้ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
นายพีระพงษ์ มีทอง
ครูผู้ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ แสงประเสริฐ
ครูผู้ประพฤติตนอยู่ในศีลธรรม มีคุณธรรมและจริยธรรมดีเด่น
นางรัชณี เนาวรัตน์
ครูแกนนำสอนการติดวิเคราะห์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
นางสาวสุกัณญาณี  โสภา
ครูแกนนำสอนการติดวิเคราะห์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
นางชวนพิศ แววสอน
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางนันทวรรณ์ สมทรงแป้น
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางเน็ด หงส์เทียมจันทร์
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางประทุม สังส์สุข
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ครูแกนนำสอนการติดวิเคราะห์จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9
นางผการัตน์ กุลเรือง
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางสาวสุชาดา ศรีสวัสดิ์
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางพรทิพย์ อรชร
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางสาวจุฑาทิพย์ บุญเปลี่ยน
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางนวลศรี รัตนสุวรรณ
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางสาววิไล ต้นเสียงสม
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางวรรณิภา แก้วบูชา
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางสาวนุชนาฏ บางแวก
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางราตรี ทองยี่สุ่น
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางสาวชมกสิณ ดรุณอาภรณ์
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นายจตุรงค์ ตรีรัตน์
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางมัณฑนา สาละ
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
 
ปีการศึกษา 2555
นางยุวดี ทองยี่สุ่น
รางวัลครูดีในดวงใจ ประจำปี 2555
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางสาวกรรณิการ์ จาบถนอม
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางกอบกุล ลักขณานุรักษ์
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางธัญภัส บุญเจริญ
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางสาวเบญจวรรณ ศรีศิวะเศรษฐ์
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ แสงประเสริฐ
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางพเยาว์ จิระวัฒนผลิน
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางพียา อนันต์อาชญาสิทธิ์
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางรัชณี เนาวรัตน์
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางรัตนา ตรีเดชา
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นางวาสนา โศภิตวจนะ
รางวัลหนึ่งแสนครูดี
นายพีระพงษ์ มีทอง
เกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดี
นางพรทิพย์ อรชร
เกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดี
นางนันทวรรณ สมทรงแป้น
เกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดี
นางประทุม สังข์สุข
เกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดี
นางผการัตน์ กุลเรือง
เกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดี
นางเน็ด หงส์เทียมจันทร์
เกียรติบัตรผู้ปฏิบัติงานดี
 
 
ปีการศึกษา 2543
นางวัฒนา หาสิตพานิชกุล
ครูภาษาไทยดีเด่นของคุรุสภา พ.ศ. 2543
 
 
ปีการศึกษา 2542
นางพรทิพย์ อรชร
ครูดีเด่นของโรงเรียน ประจำการศึกษา พ.ศ. 2542
 
 
ปีการศึกษา 2541
นางสาววิไลวรรณ เดชชัยศรี
ครูดีเด่นของโรงเรียน ประจำการศึกษา พ.ศ. 2541
 
 
ปีการศึกษา 2540
นางประทุน สังข์สุข
ครูดีเด่นของโรงเรียน ประจำการศึกษา พ.ศ. 2540
 
 
ปีการศึกษา 2539
นายพีรพงษ์ มีทอง
ครูดีเด่นของโรงเรียน ประจำการศึกษา พ.ศ. 2539
นายวัฒนา หาสิตพานิชกุล
ครูดีเด่นของโรงเรียน  พ.ศ. 2539
ครูดีเด่่นอำเภอนครชัยศรี พ.ศ. 2539
 
 
ปีการศึกษา 2538
นางสาวกรรณิการ์ จาบถนอม
ครูดีเด่นของโรงเรียน  พ.ศ. 2538
ครูดีเด่่นอำเภอนครชัยศรี พ.ศ. 2538
นางเรวดี ณ พัทลุง
ครูผู้นิเทศ กรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2538
ครูแม่แบบวิชาภาษาไทย กรมสามัญศึกษา พ.ศ. 2538
 
 
ปีการศึกษา 2537
นางยุวดี ทองยี่สุ่น
ครูดีเด่นของโรงเรียน  พ.ศ. 2537
ครูแม่แบบวิชาคคณิตศาสตร์ เขตการศึกษา 1
 
 
ปีการศึกษา 2536
นางสาวปริญดา ชัยชนะ
ครูดีเด่นของโรงเรียน  พ.ศ. 2536
ครูดีเด่่นอำเภอนครชัยศรี พ.ศ. 2536
 
 
ปีการศึกษา 2535
ว่าที่ร้อยตรีประยุทธ แสงประเสริฐ
ผู้กำกับ นศท. ดีเด่น พ.ศ. 2535
นางสาววิมล เจียประเสริฐ
ครูดีเด่่นอำเภอนครชัยศรี พ.ศ. 2535
 
 
ปีการศึกษา 2530
นางสาวจงจิต ลิ้มวนานนน์
ครูดีเด่นของโรงเรียน  พ.ศ. 2530
ครูดีเด่่นจังหวัดนครปฐม พ.ศ. 2530
 
 
ปีการศึกษา 2529
นายฉัตรชัย ชื่นชูจิตต์
ครูดีเด่นของโรงเรียน พ.ศ. 2529
 
 
ปีการศึกษา 2528
นางสาววิมล เจียประเสริฐ
ครูดีเด่นของโรงเรียน พ.ศ. 2528
 
 
ปีการศึกษา 2527
นางสาวสร้อย เกิดโพธิ์ชา
ครูดีเด่นของโรงเรียน พ.ศ. 2527
 
 
ปีการศึกษา 2525
นางสาวสุรีย์พร สังคมาศานติ
ครูมาตรฐานแห่งวิชาชีพ คุรุสภา พ.ศ. 2525