วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์

โรงเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เลิศล้นเรียนรวม พัฒนาร่วมวิถีพุทธ บนพื้นฐานศักยภาพมนุษย์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง


ปรัชญา

เร่งพัฒนาวิชาการ ประสานความประพฤติ ยึดถือคุณธรรม สัมพันธ์ชุมชน สมสถาบันการศึกษา


คำขวัญของโรงเรียน

เรียนดี มีวินัย น้ำใจนักกีฬา สามัคคี


คติธรรมของโรงเรียน

วิริเยน ทุกฺขมจฺเจติ คนล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียร