ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายจีรศักดิ์ ไพศาล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๙ เมษายน ๒๕๑๖ - ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๑
ชื่อ-นามสกุล : นายอนันต์ คงถาวร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๗ ตุลาคม ๒๕๓๑ - ๓๑ ตุลาคม ๒๕๓๖
ชื่อ-นามสกุล : นายถวิล เพ็ชร์รัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๓๖ - ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘
ชื่อ-นามสกุล : นายพิพัฒน์ พุ่มกุมาร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๒
ชื่อ-นามสกุล : นายปลิว เนตรแก้ว
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๙ ธันวาคม ๒๕๔๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๔๓
ชื่อ-นามสกุล : นายนพพล เหลาโชติ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๓ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๔๕
ชื่อ-นามสกุล : นายองอาจ ตรีชั้น
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๕ - ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๑
ชื่อ-นามสกุล : นายเพิ่มศักดิ์ เจียมบุญศรี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕
ชื่อ-นามสกุล : นายสัมฤทธิ์ ไทยโพธิ์ศร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๖
ชื่อ-นามสกุล : นายปรีชา ศรีอนันต์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๘ ตุลาคม ๒๕๕๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙
ชื่อ-นามสกุล : นางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ - ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
ชื่อ-นามสกุล : นายชัชวาลย์ สิงหาทอง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔
ชื่อ-นามสกุล : นายธีระ วรรณเกตุศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕
ชื่อ-นามสกุล : นายกัมพล โพธิ์ระดก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ - ปัจจุบัน