กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจิรวัฒน์ ลิ้มสวัสดิ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นางสาวธันยธรณ์ นามชารี
ครู

นายวิชาญ เพียรลี่
ครูชำนาญการ

นายกฤติเดช สีมารัตน์
ครู

นายจิณพรต พูลทวี
ครูอัตราจ้าง