คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสุรีย์พร สุนทรศารทูล
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : ผศ.ดร. นายแพทย์คงเดช ลีโทชวลิต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : ร.อ.ไพโรจน์ วิจารย์ชัยศรี
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นางพีรยา อนันต์อาชญาสิทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : นางวรรณี บุญสุริยพันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นายสมบุญ สุขวัฑฒะโก
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางรัตนา นาคธรรมขันธ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปฐมชยาภิวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : พระปลัดประพจน์ สุปภาโต
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้แทนภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายชาลี เอี่ยมสำอางค์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางเทวี ไชยอุดม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายวชิรวิทย์ กิตติภูริวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศักดิ์ หาสิตพานิชกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางเรวดี ณ พัทลุง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ผู้แทนจาก : ผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นายกัมพล โพธิ์ระดก
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ