กลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

นางอภิภา ศรีเอี่ยมสะอาด
ครูชำนาญการ

นายสาโรจน์ บุญญะกรรจ์
ครู

นางสาววันวิสา นุชเสถียร
ครูพี่เลี้ยงเด็กเรียนรวม

นายพีระยุตต์ สุจริยานุรักษ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กเรียนรวม

นางสาวจุฑารัตน์ ลิ้มสวัสดิ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กเรียนรวม

นางสาวปภัสสร สมทรงแป้น
ครูพี่เลี้ยงเด็กเรียนรวม