กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางสาววารี กลัดแก้ว
ครู
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นางนันทวรรณ์ สมทรงแป้น
ครูชำนาญการ

นางสาวช่อผกา มั่งสุพรรณ์
ครูชำนาญการ

นายสหรัฐ นุชเจริญ
ครู

นางสาวอรพินทร์ ฤชุพานิช
ครูอัตราจ้าง