กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นายประยุทธ พิทักษ์ธีรกุล
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

นางสาวอชิรยา หารปรี
ครูชำนาญการ

นางรัชณี เนาวรัตน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวพิมพ์สุภัค จิราพงษ์
ครูชำนาญการ

นางสาวเจริญสุข ธัมมัง
ครูผู้ช่วย

นางสาวกมลชนก พลอยแสง
ครูผู้ช่วย

นางเรวดี ณ พัทลุง
ครูผู้ทรงคุณวุฒิ