กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางณัฐดา ถิ่นวงษ์เย็น
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางภาณิศา อินทะวงศ์
ครู

นายอภิเชตุ ทีปะปาล
ครูชำนาญการพิเศษ

นางพีรยา อนันต์อาชญาสิทธิ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวแสงดาว กอพรม
ครู

นายศรัณย์ ภรณ์พิริยะนิยม
ครู

นางสาวมธุพร สุเรนทรประสิทธิ์
ครูชำนาญการ

นายปักษ์ษิณ เทพรัตน์
ครูผู้ช่วย

นางสาวอภิญญา ภูเตศวร
ครูผู้ช่วย