กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกมลวรรณ แก้วสะอาด
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวนฤมล โก้เครือ
ครู

นางสุกัณญาณี วิชิตโชติ
ครูชำนาญการ

นางสาวดวงกมล ฉวีรัตน์
ครูชำนาญการ

นางสาวศุภิญญา ชาฤทธิ์
ครู

นายศรัณย์ สวัสดิ์ไทร
ครูผู้ช่วย

นางสาววชิราพร ผดุงรัตน์
ครูผู้ช่วย